മകൾക്ക്

ഇഷ്ടം കൂടുമ്പോൾ അമ്മ നിന്നെ ഓമനിക്കുന്നതുപോലെ, പ്രിയപ്പെട്ട പാവക്കുട്ടിയുമൊത്തുള്ള നിന്റെ അമ്മയും കുഞ്ഞും കളികൾ...

സ്കൂളിൽ കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കളിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള നിന്നെ, അവധിദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ അയക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള കുഞ്ഞു പരിഭവങ്ങൾ...

കൂടെ കളിക്കാൻ നീ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ, അച്ഛൻ കാട്ടുന്ന കുഞ്ഞു മാജിക്കുകൾ കണ്ടുള്ള നിന്റെ നിലക്കാത്ത പൊട്ടിച്ചിരികൾ...

കൊച്ചു കൊച്ചു കുസൃതികൾ കാട്ടുമ്പോൾ അമ്മ വഴക്ക് പറയുമെന്നത് മുന്കൂട്ടികണ്ടുള്ള നിന്റെ കള്ളക്കരച്ചിലുകൾ...

അറിയുക, നിന്റെ കൊഞ്ചലുകളിലൂടെയും പരിഭവങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെയുള്ള  ഓരോ യാത്രകളും, നിന്നിൽ നിറഞ്ഞുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും, എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരെയും പോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മകളുടെ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാവാനും, അവളിലൂടെ അറിയപ്പെടാനും കൊതിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ!

ചില സത്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ വേണം. മകളെ അറിയുന്ന നല്ല അച്ഛനാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേ ഒരുപക്ഷെ നല്ല മകനാവാൻ കഴിയൂ. മകളുടെ നല്ല അമ്മയാവാൻ കൊതിക്കുമ്പോഴേ, ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ നല്ല മകളാവാൻ കഴിയൂ. അത്, കാലം നമുക്കുവേണ്ടി കരുതിവച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാവാം. എങ്കിലും അറിയുക, നീ ഞങ്ങൾക്ക്‌ പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ട്. നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളും പ്രതീക്ഷകളും ഉണ്ട്. അതെ, ഒരു മകളുടെ ജനനത്തോടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ തന്നെ മാറി മറിയുകയാണ്.

എങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, നിന്നിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ നിരുപാധികം ആയിരിക്കണം എന്ന്. അവ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും ഭംഗിച്ചുകൊണ്ടാവരുതെന്ന്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓമനിച്ചു വളർത്തുമ്പോഴും ലാളിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ ജീവിതം അനുനിമിഷം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, കാലക്രമേണ ആ ആസ്വാദനങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം സംഭവിച്ച്, അവ സോപാധികമായ പ്രതീക്ഷകളായി മാറുന്നു. ഈ അമിതപ്രതീക്ഷകളാവാം  ഒരുപക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തെ തകിടം മറിക്കാറുള്ളത്. നിരുപാധികമായ സ്നേഹം മാത്രമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിനക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം വരെ നിന്റെ വഴികാട്ടിയായി ഞങ്ങൾ തുടരും. മതത്തിന്റെയും നിറത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും മതിലുകൾക്കപ്പുറം, മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ചിന്തിക്കുന്നത് പറയുകയും പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരു പെണ്‍കുട്ടിയായി പിറന്നതിൽ നീ അഭിമാനിക്കുക. നന്മകൾ നേരുന്നു. 

Colors of togetherness

It was a period of transition. Leaving behind the lush green memories of our days in United States, we moved back to our gorgeous God's own Country, with the intention of being more close to my loved ones. Even though I miss my homeland at times, i love to be in this beautiful place in Kerala, infused with love and care. It doesn't matter which part of the world we are, I love to live in present and celebrate every beautiful moments of my life with my dear and near ones.

You know, it's time for me to learn more, and make new friends out here. Soon I will start going to school, and I'm so happy about that. My beloved grand dad made me scribble the first letters of knowledge on the auspicious day of "vidyarambham", and I am eagerly waiting to start my pre-school days. I'm excited! :-)

I'm so happy that I'm able to celebrate our traditional festivals with my grand parents this year, and I can feel their satisfaction of us being close to them after so many years. I believe, the element of togetherness is what we need to focus and appreciate in life, as it makes a lot of difference from a family-bonding perspective.

Even though I had so many "first times" in the past six months, it was an uncommonly inactive period as far as this website is concerned. I had a much awaited vacation at Singapore and I visited so many places around. I met a lot of people in the extended family who pampered me with their love and care. I started singing songs and telling stories. And on top of everything, I started loving ocean. (I was so scared of it before). :P

Love is in the air. It makes a lot of difference when your loved ones are around, and I really feel that difference. I believe in being a nomad like my parents, and I aspire for more and more exciting "first times" in my life to celebrate with my dear ones, wherever I am.

Stay happy & healthy!

Mommy's girl

It was only a few months back, your tiny fingers got separated from mine, and you became independent enough to chase butterflies. Just like flipping a coin you've grown up beautifully, giving me numerous moments of joy, excitement and more responsibilities. Hey sweetie, you must know... how much ever you grow, wherever you go, and whatever you become, as your mom I will always have only your baby face in my heart!! Whenever I play with you, I feel like I'm re-living my childhood once again. Each day is a new experience for me and aging with you is the best thing amma can think of now. I still feel the pride and joy when I think of the moment you called me 'amma' for the very first time. It is the sweetest thing i have heard in my life ever!! Thank you baby, for making my life so meaningful. Whenever i feel overwhelmed by your naughtiness, or during temper tantrums, you keep my emotions in control by calling me "amma", and all my tiredness vanishes when I hear it from you.

Dressing you up is really one of the most interesting things for me these days. :-) From your day one, I'm collecting colorful hair clips and accessories for you as you are so special to me. Sometimes I feel it was more easy when you were a small baby, as you're becoming more and more naughty as you grow up. :-) Now you are old enough to understand what is going around and you wish to sound your opinions. You have started giving surprises to your parents when you express whatever you have learned so far. You surprises us when you sing songs. I feel so happy and blessed to hear you sing very melodiously. We promise, we'll try our best to nurture your passions and interests.

Do you know a lot of loving people are out there caring and longing for your well being? They like to watch you grow and enjoy every moment of your growth. They even take time out from their busy schedules to check on you and send emails to you.

Dear readers,
We feel grateful to have the unconditional love, affection and blessings from all the loved ones to our little girl. Thanks a bunch!! In this not-so-secure world, we feel blessed that there are a lot of good hearts like you, praying and caring for our growing bundle of joy. Thank you very much, one and all!!

See you soon

When was the last time I took my eyes away from you?
No, not even once, since the day you smiled at me!

Barbie, it's so hard to be away from you
Without you next to me, I feel lonely in a crowd!

Today I saw a glorious rainbow,
And I feel the love that binds us together!

Now I know that telepathic force,
The turbulent mind of a passionate parent!

Now I know the meaning of distance
Without you next to me, it's a life void of meaning!

The rhythm of walking

Excitement is in the air!!! I must say, I'm all elated about my new milestone, my baby-steps towards confidence and independence. I'm now slowly comprehending the rhythm of walking which is so fascinating and energizing. Yes, I can walk now!!

I can now dance in the rain, run after butterflies, and fly kites on sandy beaches & grassy hills. It was the moment of overwhelming surprise and astonishment when my hands slowly got separated from my mom's fingertips. Yes, it's the moment of joy and the beginning of my journey to a playful childhood.

I can't think about a world without "dreams", which is the driving force of our life. I know life is full of ups and downs, but just staying positive can make wonders in our life, and it helps us literally LIVE the moment. The world looks more beautiful when I look at it with positive eyes, and that's the whole essence of these pages which helps me treasure the moments of my life.

Happy birthday one

It was just like the soft touch of a cool breeze, the first four seasons of my life passed so quickly, gifting me new experiences and excitements. As I cross this milestone of my life, I've learned a lot of new things being in my small world of love and lullabies.

My first year was absolutely unforgettable - The day I stood up first clinging on to the fingertip of my mom, the evenings I used to wait for my dad to come back from work, the day I saw the emotions of my grand parents when they met me for the first time - I keep all these precious and invaluable moments like a pearl in the shell of my heart.

I'm too young to believe in coincidences or miracles at this age, but I had a grand mom who could prolong her life only to see me once in her lifetime. I stay contented that I was able to satisfy her desire and I'm indebted to the Almighty for making my grand mom's farewell a meaningful one.

Now I know that my name is Chilanka, and I do respond when someone calls me by name. I like to travel everywhere with my parents, but I love when I reach my home back and see all my toys. It is so fascinating that I developed my own small likes and dislikes in so many things I do, including the songs I listen and the food I eat. I have a sweet tooth just like my dad and I loooove ice cream. :-) Now I talk a lot of things in my own language, eventhough it will be hard for you to understand. :-) Now I am trying to walk without support, but I know that my parents' hands are always there to support me whenever I fall down, lifelong.

My parents dream about me growing up as a sincere and compassionate human being. I'm awaiting a lot of exciting experiences in the following days. I want to dance in the rain, walk in the moon, and swing on the rainbow. As I am striding towards new milestones, I am grateful to all my well-wishers for your love and affection expressed. Thank You Almighty!!My miracle mother

This Mother's Day, I dedicate this poem ("My Miracle Mother" witten by Joanna Fuchs) to my lovely mom, who is the very reason for my existence on this beautiful mother earth. Happy Mother's Day, Mom!!

Mom, I look at you
and see a walking miracle.
Your unfailing love without limit,
your ability to soothe my every hurt,
the way you are on duty, unselfishly,
every hour, every day,
makes me so grateful
that I am yours, and you are mine.
With open arms and open heart,
with enduring patience and inner strength,
you gave so much for me,
sometimes at your expense.
You are my teacher,
my comforter, my encourager,
appreciating all, forgiving all.
Sometimes I took you for granted, Mom,
but I don’t now, and I never will again.
I know that everything I am today
relates to you and your loving care.
I gaze in wonder
as I watch you being you—
my miracle, my mother.

("My Miracle Mother" By Joanna Fuchs)

Your hugs and kisses

I am really thrilled on the love I have received from my visitors. Personal messages, warm hugs and sweet kisses I have received are really really tender and affectionate, and I treasure them a lot. I want to thank you for each and every piece of unconditional love you have expressed to me. These are a few of those messages touched my heart, which I received recently from the visitors.

Parvathy Rammohan Says:

U bring the awesome feelings of motherhood in me!!
Dear Parents of Chilanka, First of all Congrats for A lovely baby from God almighty!! :) Baby Chilanka is adorable Touchwood!! Iam an expecting mom successfully in the 8th week now ... Much to my surprise you have done such an amazing work, which you 3 can treasure for the whole life...You know its the bestest gift that u have ever given to her!! And i believe one day she would thank u both for this :) And for people like us this site has given more strength and hope and warm feelings of becoming a parent :) thank u so much for making my coming months more exciting and happier :)

Anisha Says:

Dear chilanka mol, I am Anisha aunt from Kerala. First of all a Big Congrats to your parents. I found your site shared by one of my cousin sisters, she suggested me to check this site as i am 35 weeks. Really it gave me a cooling breeze inside me that the experience of your mom n dad shared in this site. Its pretty awesome Dear!!! God bless you dear!!! With love & sweet kisses :), Anisha aunt

Aravind Karthikeyan Says:

Dear Chilanka mol.... I dont know you personally... But I really admire you for your birth to your wonderful parents. This uncle is feeling really happy (in a period of stress) when I see this website. Whoever have created this for you, are really innovative n deep in their love for you... make them happy throughout your life and stay smiling always. i am also having a niece, who is staying somewhere else, my nemo (Nakshatra)..... I miss her a lot when I see your website... To Chilanka's parents..... YOU ARE SIMPLY SUPERB... may your whole life be filled with joys n splendid colours drawn by your little princess... and molu..... keep smiling and from this day, from this part of the world, this uncle will be praying for you, for all goodness to reach you.... Lots of Love, Care n Prayers, Aravind Uncle

Surina Nair Says:

Hello Chilanka :) It was really nice to see your snaps baby.. you look really very cute and adorable :) even my mom and my grandpa has clicked my snaps like this from my first day and even my first dress, first tooth and all my other accessories even my toys and bags :D. Do post your other snaps :) luv u baby <3 With love, Surina Nair :)

Lincy Says:

Hi Reshmi & Nandakishore... A Big congraatz 4 Becoming the achan nd amma of such a cute pie.. ..may god shower all his blessings to chilanka mol nd first time hearing such a name... It is a grt idea to have such a site. She is absolutly a DAIVATHIRUMAGAL.....god bless u all 3.... Regards Lincy

Aswathy Says:

hey chikku [i like to call u dat way!! :) ] and hai nandu chaetta n' reshmi chechi... i'm aswathy from kollam. completed my B.Tech. :) loved u all..... theres sum sort of attraction towards your site... nw every time i come to browse i see your site too coz all three of you r so very cute.... i want to write pages nd pages... i dunno why.. i'm feeling so happy for you... :) all d very best to the cute small family :) wil keep in touch always... tonnes of kisses to all 3 of u.. muaah!! muaah!! muaah!!! :D :D!! keep smiling always.. :) love aswathy :)

Sithara Rajesh Says:

hi chilankakutti................................. hw r u da? u r lukng so cuteeeeeeee as my daughter ponnus. When i read ur mom and dad's experience at the time of ur birth i was............. wat 2 u say.......... i was in my own world. i recollected those days wen i was carryng my molu, her movements and reactions inside the womb, and when i saw her face for the 1st time i became very happy. By seeing your parents love towards u i feel very happy. may good god bless u & ur parents

Thanmaya Says:

Hai Chilanka,today my Amma show ur photos to me..n i really loved u...my Amma told me about u that, you r a little angel like me..yes ..we two n all babies in this world are angels..my name is Thanmaya..n im elder than you..now im 1.4yrs old.. n now im more "VikruthiKutty" too.. n for me my mom writing this.. My Sweet Hugs N KIsses To U My Dear Friend

Unnikrishnan Potty Says:

dear cutie, your parents r building a great block of memories for u to cherish in ur future....!! morover, ur parents r even more lucky to get u....!! convey ma regards n congrats to them... :-) u r gonna grow soon.. u r gonna witnes the real world...n i wish u a great life ahead... have a great future.. n at any stages in ur life, plzz do remember n care ur parents....don let them weep in sorrow due to u...whereever u go, love them... :-) live well molu.. luv u....!! .........unnikrishnan!!!

A meaningful journey

I'm too young to believe in coincidences or miracles at this age. But I had a grand mom who could prolong her life only to see me once in her lifetime.

We had a plan to go for a vacation to India only later in this year, but the Almighty's decision was something different. One fine day, my dad was informed that his project got over and we were asked to take a break for a month, within just two weeks notice. We were surprised to see this sudden change in the project and left to India after 2 weeks.

Alluding to the fact that we have been away from our loved ones for past two years, and they were eager to meet me up for the first time, we were really excited about this journey. My grand mom (mom's mom) was physically weak and was undergoing dialysis twice in a week. It was her biggest desire to meet me up atleast once, before saying adios to this wonderful world. And yeah, finally we reached home and we did spend quality time with her for a few weeks. She was really happy to see me, and me too, that I could satisfy her desire. After a month, it was time for my dad to go back to his work. Hence we started our journey back, and my beloved grand mom passed away in a few hours after we boarded the flight.

Reading between the lines, I am not able to judge whether these are coincidences or miracles that sometimes we experience in our life. Whatever we call them, I'm tend to believe that the changes happen in our life are for a good cause and I'm indebted to the Almighty for making my grand mom's farewell a meaningful one.

The hangover

It was a timely escape from the minnesota winter and was a much awaited travel to India to meet my dear ones for the first time ever in my life. I was sooo happy to get pampered in the hands of my grand parents, playmates, and my dear ones who were eagerly awaiting to meet me up. It was an eventful period and I had a lot of precious first times too. I rolled over for the first time in the middle of my grand parents, which made them really happy. I also had my "choroonu", where I experienced the sweet and salty tastes for the first time. Well, it's my dad who touched those tastes on my tongue for the first time, so I believe I will also become a foodie like him. :-)

I never knew that the only thing that could trouble me is the noice around me. So I used to get startled and cry for the unexpected sounds around me. But I was pretty fast and got adapted to the weather and environment quickly. My parents were worried about my first flight, but I was a calm baby in the flight and I never troubled them. I visited Delhi, Bangalore and Cochin with my parents, and I really enjoyed all those fun-filled days. My grand parents organized family meets to celebrate my arrival and it made me so happy when everyone managed to make it to the events to meet me up.

I just love this hangover of love and would really like to stay pampered in the hands of my dear ones. Trust me, I do miss minnesota, my home land, even amid this fun.My playmates

I have many kith and kins of more or less my same age. I'm really excited to meet them, you know!! I feel lucky, as I will have so many playmates when I grow up. Some of them are bit elder to me and they are impatiently waiting to pamper me when we meet in person. I've already started dreaming about those fun-filled days of meeting them. :-)

shhhhh.... let me tell you a secret...!! I mean, a secret to all 'newborn' moms like mine. You know what...? We newborns used to cry like anything in our initial months, mostly from 2nd to 5th month. You try whatever you want to do to console us, but we will never compromise. We used to cry like anything just like that, mostly in the afternoons or evenings. Moms used to be extremely worried about it and take us to the doctor when we cry like that. When we reach the clinic we will stop crying. When we reach home back, we will start again... Have you experienced it... dear 'newborn' moms??

Well, that's a small test we used to do to understand the depth of your love for us. :P And we call it "Purple Crying". Usually we cry for no reasons, but our moms feel that we are in pain. But dear moms, you just don't have to worry about it. We are just fine and will stop this test after around the 5th month. Learn more about our "Purple Crying" at the link below. :-)

Baby's day out

My first picnic with parents... Even though I was in deep sleep most of the time, it was fun. :-) We had a long scenic drive to the city of Cedar Rapids to meet my first playmate Ashwid and his parents. It's my first autumn too. We all had 2 days of fun and it's something that I will cherish life long. :-)
We are three - Musings of a 'newborn' dad

My mornings are never the same anymore. They are filled with reluctance to go for work, just like I used to feel while going to school on rainy monsoons in my childhood. My days are not the same anymore, they are filled with curiosity to hear the voice of my little girl back home. My evenings are never the same anymore, they are filled with excitement to come home and embrace my sweetheart. My nights are never the same anymore, they are filled with compassion and sweetness of evergreen lullabies.

I still remember those days she was inside her mom. The nights we spent in small talks, reading fables and stories, and humming lullabies, were augmenting the sweetness of anticipation. Those enthralling moments were getting assembled inside us for many days and months. Even though we were eagerly waiting outside the "safest place" in the earth, we took some time to realize those moments of joy during her much awaited birth.

Like every parents, we enjoy the competitions to prove her similarities with mom, dad and grands. :-) It's a chapter treasured by every parents going through this phase, we realize.

Being away from our loved ones, over and above the online tips from grands, the advancement of technology has helped us much to gain confidence in proud parenting. Great YouTube videos of baby bath and massage, Google search results of pregnancy hiccups and remedies, so on and so forth. During the moments of ignorance and confusions, the natural motherly instincts of her courageous and adventurous mom scaled up to ensure that things are in control. Never in our lifetime we had imagined that we will be able to manage these days of stress and strain yet curiosity and excitement, with limited support system. We did experience the Almighty’s invisible hands in those moments of loneliness and rush of mixed emotions.

Life has been substantially changed after chilanka's arrival. Sometimes I need to pinch myself to wake up from the dream and realize that a newborn has been arrived home. At home, I never realize whether its a day or night, rain or sun outside. Pretty quickly, life has been encapsulated to a little girl who makes me proud as a "dad", thrilled as a "father" and responsible as a "parent".

I hear the lines of a sweet lullaby from the other side of the wall from an affectionate mom. I quickly realized, we are not TWO now. We are THREE!! :-)

My name is Chilanka

A festival of love, hugs and kisses from the dear ones - that's what I missed, not being near to my loved ones during my naming ceremony. Accepting the fact that we are seven-seas-away from our loved ones, my parents decided to make my naming ceremony a global event. :-) My naming ceremony was broadcasted live on this website and around 50 people across the globe watched that 15 minutes webcast event. My grands were so happy that they could participate in this event at least online.

Pictures... Movies... Moments...!!ഒന്നാമോണം

മീനച്ചിലാറിന്റെ തീരത്ത്, ഭരദേവതയെ കുടിയിരുത്തിയിരുന്ന നാലുകെട്ടിലെ ചന്ദനത്തിന്റെ ഗന്ധമായിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മയിലെ ഓണത്തിന്. സമപ്രായക്കാരും ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരുമായി ഒത്തിരിപ്പേർ അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന ആ ഓണക്കാലത്തിന് ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയായിരുന്നു. മീനച്ചിലാറ്റിൽ തിമർത്തു നീന്തിക്കുളിച്ചതും, തോർത്തുമുണ്ടുകെട്ടി ചെറുമീനുകളെ പിടിച്ചതും, തൊടിയിൽ പശുക്കിടാവിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്നതുമെല്ലാം എല്ലാ ഓണക്കാലങ്ങളിലും എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഓടിയെത്താറുണ്ട്.

വിശാലമായ റബർ തോട്ടത്തിലൂടെ  നടന്ന് തറവാട്ടിലേക്കുള്ള പടികൾ കയറുമ്പോൾ അരികിൽ നിന്നിരുന്ന നാഗലിംഗമരത്തിലെ പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം ഓണക്കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് സുപരിചിതമായിരുന്നു. തൊടിയിൽ പഴുത്തു നിന്നിരുന്ന മൾബറി പഴത്തിന്റെയും, നിലവറക്കുള്ളിൽ മുത്തശ്ശി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമായിരുന്ന ഉപ്പേരിയുടെയും, നാവിൽ വെള്ളമൂറിക്കുന്ന സ്വാദ് നാളിതുവരെ മറ്റൊരിടത്തും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാവിൽ ഭഗവതിക്ക് നിവേദിച്ചിരുന്ന ശർക്കരപ്പായസത്തിന്റെ  രുചിയും, എപ്പോഴും തിരക്കായിരുന്ന വലിയ അടുക്കളയിലെ വെണ്ണയുടെ ഗന്ധവും മനസ്സിൽ ഇന്നും ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഉണർത്തുന്നു.

അങ്ങനെ, കുറച്ചു നല്ല ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം എല്ലാവരോടും യാത്രപറഞ്ഞു പിരിയുമ്പോൾ അടർന്നുവീണിരുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെ നനവുമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണത്തിന്. വീണ്ടും പാഠപുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് മുഖവും മനസ്സും തിരിക്കുമ്പോൾ, അടുത്ത ഓണക്കാലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പോലും മനസ്സിൽ കുളിർമ്മയായി നിറഞ്ഞിരുന്നു. കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തറവാട്ടിലേക്കുള്ള  യാത്രകൾ നിലച്ചുപോയപ്പോൾ എനിക്കന്യമായത് സുന്ദരമായ എന്റെ ഓണക്കാലങ്ങളുടെ ഊഷ്മളതയും പിന്നീടൊരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രുചികളും സുഗന്ധങ്ങളും ആയിരുന്നു.

പ്രവാസജീവിതത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ഓണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പേപ്പർ വാഴയിലയുടെ ഗന്ധമാണ്. എങ്കിലും, ഇത് ചിലങ്കയുടെ ഒന്നാമോണമാണ്. അമ്മയുടെ കൊച്ചു പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഇത്തിരിപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൂക്കളമൊരുക്കിയും, പൂവിളികളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെയും ഒരോണം. വരാനിരിക്കുന്ന നല്ല ഓണക്കാലങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും ഞങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചു. ചിലങ്കയുടെ ആദ്യത്തെ ഓണം.Welcome home

Truly speaking, my parents were not really expecting my quick arrival. I gave them a surprise by breaking the water bag on the exact date of completion of 37 weeks. I was an impatient baby, you know!! :-)

My first day at home was so exciting. I really liked my room, it's colors, the decorations and the accessories my parents had arranged for me. Friends and neighbours of my parents came to see me and welcome me to this beautiful world.

The day I started growing inside my mom, my parents also started great preparations to welcome me home. They have made a colorful nursery for me with beautiful swings, crib, spa and new dresses. I love colorful things like my dad, and my favorite color is Green. You will find a green shade associated with me everywhere, my home, my nursery, and even this website. :)

My mom is a nature lover and she has a bird feeder at home. So there are many visitors in the balcony everyday, and you know, I just love their chirping voice. My dad is with me all the time with his camera. I love my pictures more when he is behind the camera. ;) I feel secure and happy at my sweet home with my parents around, just like I was inside my mom. Day one

My first day outside mom was so thrilling yet tiring and I slept for long long hours. My thick long hair was the biggest attraction for the doctors and nurses who came to see me and my mom. Also on day one I had an interesting test in a cozy car seat. I was connected to several devices to check if I really like sitting in that car seat. I really love my car seat, I even slept during my test. :) It reminds me of my time inside my mom's belly!

The first three photos posted below are clicked right after my birth. Then I took a nice warm bath in the hospital nursery and worn my first dress and cap. :-) The pics followed are after my first nap. First times are always fun to recollect, isn't it?  :-)The beginning

Is it a dream...? I was only the size of a poppy seed when I was 3 weeks old in my mom's womb. I became the size of a blueberry on week 7. Then a plum on week 12 and an onion on week 17. I grew up pretty fast to the size of a banana on week 21 and a squash on week 32. Finally, I reached the size of a watermelon on week 37. And by then... I almost completed my growth in my mom's womb and became ready to come out at any time.

I couldn't wait more than 37 weeks, I was really really hurry to come out and see my parents. :-) Finally my mom gave birth to me on 27 July 2011, 10:44 AM CT at the United Hospital, Saint Paul, United States.